Home » Faculty of Computing

Faculty of Computing

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ဒေါ်ခင်မာသီ

ကထိက

ဦးတင်ကို

ကထိက

ဒေါ်ကြူကြူ၀င်း

လ/ထကထိက

ဒေါ်ပပလင်း

လ/ထကထိက

ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

လ/ထကထိက

ဒေါ်ရွှေရည်ဦး

နည်းပြ

ဒေါ်အိအိနိုင်

နည်းပြ

 
Faculty of Computing တွင် သင်ကြားလျက်ရှိသည့် ဘာသာရပ်များ

 

Subject Code

Name

Reference Book

CST-102

Computing Mathematics

Mathematics of Computing Volume(1) by Thomas Calculus

CST-202

Computing Mathematics

Mathematics of Computing Volume(2) by Thomas Calculus

CST-302

Computing Mathematics

Advanced Computing Mathematics(1)

CST-402

Computing Mathematics

Advanced Computing Mathematics(2)

CS-401

Operation Research

Operation Research